පොඩි මැජික් අoක 2

10:57 PM 4 Comments A+ a-
java script code for window's shaking

javascript:function Shw(n) {if (self.moveBy) {for (i = 35; i > 0; i--) {for (j = n; j > 0; j--) {self.moveBy(1,i);self.moveBy(i,0);self.moveBy(0,-i);self.moveBy(-i,0); } } }} Shw(6)

4 comments

Write comments
kesh
AUTHOR
March 23, 2009 at 12:06 AM delete

හොදයි..හොදයි.. මචෝ....තව ඉස්සරහටත් මැජික් පෙන්නපන්කො !!! එළකිරි..ඇකෝ

Reply
avatar
Binku
AUTHOR
March 23, 2009 at 8:09 AM delete

¡ɔıƃɐɯʇ ǝɥʇ ʇɐɥʍ ¡ʍoʍ

Reply
avatar
March 23, 2009 at 8:56 AM delete

@බබිன்ku,
මොකද බං උඹ වවුලෙක්ද? :D

Reply
avatar