***කවි ලියන අපේම සූටියාට මගෙන් පොඩි කවියක්***

4:59 PM 3 Comments A+ a-

"ගැහැණු හුගක් ඇත
කිසිදා හිග නැත
කලබල නොවන් පුත
Art එක ලග ඇත...

ගැහැණුන් පියකරුය
සිත් කලඹන සුළු

එකකු
දාගත යුතු
නොසිත පොතපත ඉගෙන ගත යුතුය"

අපේ රටේ කෙල්ලන්ට ගිය කල......

7:54 AM 2 Comments A+ a-