ඔබ" ABCDEFG"‍යන ඇකුරු වල තෙරුම දන්නෙහිද?

6:03 PM 2 Comments A+ a-

Sri Lankan Troops Change Attitude towards Their 'Enemy'

5:34 PM 0 Comments A+ a-


අපි වෙනුවෙන් අපි

.......HAPPY NEW YEAR.....

5:13 PM 0 Comments A+ a-

....ලබන්නාවු නව වසර සාමය සතුට පිරි සුබම සුබ නව වසරක් වෙවා....

SinHalaya..................

5:02 PM 2 Comments A+ a-

අපේ කෑම්පස් එකෙ හැමොම බ්ලොග් ලියන්නෙ මව් භාෂාවෙන්...මම සුද්දගේ භාෂාවෙන් ලිව්වෙ මම සිoහලෙන් බ්ලොග් ලියන්න දන්නේ නැති නිසා, ඉතින් මටත් හිතුනා ඉගෙන ගන්න....මේක මගෙ පලවෙනි එක..... එක නිසා ටිකක් වැරදි ඈති.


"ජයෝ මුනින්දස්ස්ස සුබෝදි මුලේ
අහෝසි මාරස්ස්ස් පරාග යෝඝි
උග්ගෝසයුන්දෙව ගනාපසන්නා
එතෙන ස්වච්චෙන ජයස්ති ත්විහන්"

Audio

8:11 AM 0 Comments A+ a-

These audio created by my self just for fun So its not 100% comfortable to listen. But I think it may help You.

Business Information System
MIC00002
MIC00004

Fundamental of Economics
MIC00005
MIC00006

System Analysis and Design
MIC00008

To download use this Link:-http://charith.250free.com/

Fundermental of Sociology

2:40 PM 0 Comments A+ a-

This Socio Note included...

  • What is Sociology?
  • What is Social anthropology?
  • How does sociology differ from common sense understanding of society
  • What is Sociological perspective?
  • Development of Sociology as science
  • Key concepts in understanding society
  • Understanding culture

Follow this link to get that Socio Note


http://charith.250free.com

English for You NO;-1

6:44 AM 0 Comments A+ a-

This is a small effort I did in A/L, I think it may help You,,,,,,,
http://charith.250free.com/

...About Me...

6:30 PM 0 Comments A+ a-

O K I'm L.B.Charith Deshapriya.., I Studied at Mr/Kumarathugu Munidhas Maha Vidhuhala Dickwella, Matara. Now I living Colombo because I'm Studing as a undergraduate in University of Colombo School of Computing 2008 batch. So I'm going to Create this Blog get to some experience work with Blogs.