පොඩි මැජික් අoක 2

10:57 PM 4 Comments A+ a-
java script code for window's shaking

javascript:function Shw(n) {if (self.moveBy) {for (i = 35; i > 0; i--) {for (j = n; j > 0; j--) {self.moveBy(1,i);self.moveBy(i,0);self.moveBy(0,-i);self.moveBy(-i,0); } } }} Shw(6)

I'm feeling lucky ඔබමුද?

5:47 PM 5 Comments A+ a-මේකත් කොටලා බලන්න
Google Chuck Norris + I'm feeling lucky

පොඩි මැජික් එකක් බලමුද?

12:16 AM 3 Comments A+ a-