පොඩි මැජික් අoක 3

9:14 PM 3 Comments A+ a-

Website hacking java script=> javascript: document.body.contentEditable = 'true'; document.designMode = 'on'; void 0

3 comments

Write comments
Unknown
AUTHOR
April 1, 2009 at 10:56 PM delete

ආ ඇකා මැජික් මාමා කෙනෙක් වෙලානෙ

Reply
avatar
kesh
AUTHOR
April 2, 2009 at 12:52 AM delete

මැජික් මාමෙ දිගටම මැජික් පෙන්නන්න හොදේ.. එළකිරි මචෝ...සිරාවටම සිරා...

Reply
avatar