අලුත් අවුරුද්ද

11:57 PM 4 Comments A+ a-

ලැබුවාවු නව වසර කිරියෙන් පැණියෙන් උතුරන සුභම සුභ නව වසරක් වෙවා.....

4 comments

Write comments
Anonymous
AUTHOR
January 1, 2010 at 12:31 AM delete

ඔයාටත් එසේම වේවා !!!!

Reply
avatar
Naliya
AUTHOR
January 1, 2010 at 1:28 AM delete

2010 සුභම සුභ වේවා ! කිවුවා

Reply
avatar
වැප්
AUTHOR
January 1, 2010 at 7:10 AM delete

ඔබටත් එසේම වෙවා

Reply
avatar
~Amaya~
AUTHOR
January 1, 2010 at 9:43 PM delete

වාසනාවන්ත....
ආදරනීය.....
ජය සතුට පිරි......
වසරක් වෙවා.....!

Reply
avatar